29 maj 2013

Ingrid Carlqvist struntar i de pressetiska reglerna!
I sin iver att ständigt ondgöra sig över muslimer och deras religion islam säger nu Ingrid Carlqvist att hon har gjort en egen undersökning som säger att muslimerna är klart överrepresenterade i brottsstatistiken. Och att hon kommer att publicera detta material i den av bland annat henne själv skapade islamofobiska tidskriften Dispatch International. Och därmed var all den lilla trovärdighet som journalist som möjligtvis Carlqvist hade kvar som bortblåst.

Att hon sen i sitt frenetiska Twittrande kallar de som ifrågasätter hennes förvridna världsbild för stollar eller påstår att de yrar visar ju enbart på hur lite respekt Carlqvist har för andra människors åsikter.  Eller rättare sagt, Ingrid Carlqvist är ett offer för sin egen självindoktrinering där de lögner hon sprider om muslimer för henne ses som klara sanningar. Inte undra då på att Carlqvist har så svårt för andra människors åsikter.Inte svårt att hitta enbart en lögn i Dispatch International, eftersom hela Dispatch International är en enda stor lögn i sig själv.

För Ingrid Carlqvist handlar det inte längre om att bedriva en sund journalistik, det handlar enbart om att bedriva en personlig vendetta kampanj mot islam och dess religions utövare muslimerna.

Carlqvist bryter på ett flertal punkter de pressetiska regler som en god journalist bör följa.

Här är ett litet utdrag ur de pressetiska reglerna som då sannerligen inte Ingrid Carlqvist klarar av att följa.


Ge korrekta nyheter.

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.


Var generös med bemötanden.


5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.


Respektera den personliga integriteten.


10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.


Hör båda sidor.


13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.


14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.


Är man medverkande till en rasistisk och islamofobisk tidsskrift som Dispatch International som Ingrid Carlqvist är, så har man nog givit upp sina ambitioner av att vara en seriös journalist.


Karl-Johan Johansson-Svensk för Slutpixlat