22 sep. 2013

Sverigedemokraterna. Kovändningarnas parti!


Såsom det populistiska parti SD är så vänder man kappan efter vinden fler gånger än en vindflöjel byter väderstreck på ett år. Och det finns bara ett ord som kan beskriva detta unika Sverigedemokratiska förfaringssätt. Hyckleri!

Låt oss titta på ett område som SD numer säger sig värna men inte allt för längesedan hade en helt annan åsikt om.


Arbetsmarknadspolitiken.


När tidningen Dagens Arbete i december 2007 granskade Sverigedemokraternas dåvarande handlingsprogram framgick det att partiet ansåg att fackföreningarna har för stort inflytande och att de fackliga rättigheterna kraftigt skulle inskränkas.

• Medbestämmandelagen, MBL, skulle avskaffas. 
• Fler undantag i Lagen om anställningsskydd, Las, skulle tillåtas.
• Göra det billigare för företag att säga upp anställda av personliga skäl.
• Förbjuda facket att vidta stridsåtgärder mot arbetsplatser där det saknas   medlemmar.
• Förbjuda arbetskraftsinvandring.
• Inte lägga pengar på arbetsmiljö.


Sen kom kovändningen när SD insåg att detta inte främjade partiets självpåtagna roll som folkhemmets försvarare.


Numer kan man på SD:s hemsida läs följande under rubriken ”Arbetsmarknad”.


”Sverigedemokraterna utgår från en pragmatisk, tvärpolitisk hållning inom det arbetsmarknadspolitiska området. Målsättningen är att kunna tillvarata nationens samlade intressen.


Hög grad av stabilitet på arbetsmarknaden är en bra grund för nöjda löntagare och ett produktivt näringsliv. Stabilitet förutsätter en god balans mellan arbetsmarknadens parter vilket i sin tur förutsätter en väl avvägd kompromiss mellan å ena sidan löntagarnas intresse av trygghet, god arbetsmiljö och goda försörjningsmöjligheter och å andra sidan arbetsgivarnas intresse av handlingsfrihet och tillväxtmöjligheter. Såväl fackförbunden som arbetsgivarorganisationerna fyller härvidlag en viktig samhällsfunktion.”


Från att ha gått från att vara ett klart arbetarfientligt parti till att vare ett så kallat arbetarvänligt parti är inget annat än ren populistisk politik.


Och det märks helt klart när vissa SD politiker återkommande gör rena fackföreningsfientliga uttalanden.


När SD i sitt arbetsmarknadsprogram talar om att tillvarata nationens samlade intressen, så är det naturligtvis sina egna nationalistiska intressen man talar om. Och som det högerextrema parti SD är så har de absolut inget intresse av att försvara arbetarnas intressen annat än på pappret för att det för tillfället passar deras agenda.


Och när sedan SD i sitt arbetsmarknadsprogram talar om arbetskraftsinvandring så når hyckleriet nya episka höjder och de verkligen visar sitt rätta jag.


Från att vilja totalt förbjuda all arbetskraftsinvandring så vill man nu tillåta arbetskraftsinvandring, men enbart för att tillfälligt kompensera för en dåligt fungerande matchning på den svenska arbetsmarknaden, men också en metod att ta till när antalet arbetstillfällen tillfälligt blir större än arbetskraften i landet.


”Därför förespråkar vi en modell med gästarbetare, där utländsk arbetskraft kan få tillfälligt uppehållstillstånd knutet till arbetsmarknadens behov.


Tillåtandet av en omfattande och permanent arbetskraftsinvandring riskerar också att förvärra problemen i de utvecklingsländer som dräneras på sin unga och välutbildade befolkning.”


Men vänta nu här lite!?


”Tillåtandet av en omfattande och permanent arbetskraftsinvandring riskerar också att förvärra problemen i de utvecklingsländer som dräneras på sin unga och välutbildade befolkning.”


Är det inte alltid SD politikerna som talar om att den arbetskraftsinvandring vi får hit endast består av fattiga lågintelligenta analfabeter som enbart söker sig till Sverige av rent ekonomiska skäl?


Hyckleri, politiska kovändningar och populismsökeri måste vara SD:s starkaste sida som politiskt parti.


Och SD:s försök att utge sig för att stå på arbetarnas sida känns både falskt och patetiskt. Något att tänka på för de arbetare som eventuellt tänkt rösta på SD i valet 2014.


Curt Latinosson för Slutpixlat