18 okt. 2013

"Brödrafolkens väl?" Ungfascisternas utopiska drömmar.

Ungfascisterna, ja ni vet Sverigedemokratisk ungdom, vill att det nordiska samarbetet skall utökas. Och det under namnet, ”Brödrafolkens väl”. Sverigedemokratisk Ungdoms Nordenpolitik.

”Sverige och de övriga nordiska länderna Norge, Finland, Danmark och Island har oerhört mycket gemensamt. Nordbornas mentalitet, livsåskådning och kultur är nära sammanflätade och vi delar tillsammans en lång och anrik historia. De nordiska språken tillhör samma språkgrupp och de nordiska folken förenas av blodsband. Ett utökat nordiskt samarbete skulle stärka Nordens roll i världen och på den globala marknaden samtidigt som nordisk kultur och ekonomi skulle främjas. Både ideologiska och praktiska skäl gör att SDU förespråkar ett intimt nordiskt samarbete.”

 


Låt oss omedelbar korrigera ett fel i den här texten angående de nordiska språken. Det finländska språket tillhör den uraliska språkfamiljen, i underavdelningen finsk-ugriska och närmare bestämt i subavdelningen den östersjöfinska gruppen. Språket hör alltså inte till den indoeuropeiska språkfamiljen och är därmed inte släkt med de nordiska språken såsom svenskan.

Och det där med att de nordiska folken förenas av blodsband stämmer inte heller riktigt överens med vekligheten. För inom vad vi normala människor brukar inbegripa de nordiska folken så ingår faktiskt också samer och inuiter. Ursprungsbefolkningen i norden med andra ord. Alla andra befolkningsgrupper är ju faktiskt senare inkomna invandrare i norden.


Men i SDU:s nationalistvurmande värld så existerar väl inte dessa folkgrupper i deras tankevärld. De är ju bara en obekväm minoritet likväl som judar och romer var i nazityskland, och därmed av ringa intresse. Annat än att ta av daga då de inte passade in det samhälle som man ville skapa.


”Både ideologiska och praktiska skäl gör att SDU förespråkar ett intimt nordiskt samarbete.”


Ideologiska skäl?


Den ideologiska syn som SD och dess ungfascister i SDU har, baseras på en människosyn, det vill säga en uppfattning om människans natur och därmed en uppfattning om vilka institutioner människan behöver samt en, om hur "det goda samhället" bör se ut, något som ibland kallas "utopi".


Och SDU:s förslag ”Brödrafolkens väl” måste väl ses som en utopisk tanke då de endast är ute efter att försöka likrikta nordens befolkning enligt de politiska kriterier som passar dem själva. Det vill säga att försöka skapa ett fjärde rike.


För SDU vill även att de nordiska länderna har en gemensam front i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.


Dessutom så vill SDU inrätta en nordisk public service-kanal för att främja nordisk kultur och film.  Och det för att stärka gemenskapen mellan de nordiska länderna och öka språkförståelsen.


Vi förmodar väl att inte varken minoritetsspråk eller andra kulturyttringar än de rent av ideologiska skäl tillrättalagda nordiska kulturyttringarna kommer att visas i denna ”public service kanal”.


Ungfascisterna i SDU förnekar sig inte. De är lika utopiska i sina ideologiska drömmar som deras historiska föregångare i Hitler-Jugend var.


Raffina Wall för Slutpixlat