15 dec. 2014

SDU kan få statligt bidrag för sin fascistiska verksamhet.

Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU, har med all rätt i flera år nekats bidrag för sin verksamhet från Ungdomsstyrelsen, som numera heter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, då SDU haft brister i sin demokratiska struktur. (Aftonbladet)
 
Något som lett till att Ungdomsstyrelsens handläggare och medlemmar i myndighetens insynsråd hängts ut på SD-politikern Thoralf Alfsson blogg och därefter hotats till livet efter det att Alfsson uppmanat SD:s ”fotsoldater” att agera mot Ungdomsstyrelsen.


Ett inte oväntat beteende från Alfssons sida därmed. Är inte första gången som han eggat SD:s fotsoldater till olika aktioner. 

När SDU förra gången fick avslag på sin bidragsansökan hos Ungdomsstyrelsen så polisanmälde Gustav Kasselstrand en tjänsteman på Ungdomsstyrelsen för tjänstefel? Något som han inte fick något för då polisen naturligtvis omgående avskrev ärendet.

Anledningen att SDU tidigare fått avslag var att man inte uppfyllde alla formella krav, bland annat saknades stadgar för de olika lokala organisationerna, säger Anders Hagquist, myndighetens kommunikationschef.

På frågan om det finns några krav på att organisationer som söker bidrag ska verka för jämställdhet och mot rasism, säger Hagquist så här:


”Det finns inget direkt krav på att man aktivt ska verka för det, däremot ska man följa demokratins idéer.”

 
 

Hagquist citerar regeringens förordning som reglerar stöd från MUCF, enligt vilken organisationerna "i sin verksamhet respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering".

Och trots det att SDU på flera punkter bevisligen inte är för varken jämställdhet eller ens är intresserade av att agera mot rasism och mot diskriminering eller är villiga att följa demokratins spelregler så verkar det nu ändå som om de kan få sin ansökan hos MUCF beviljad och då få erhålla ett bidrag på cirka två miljoner kronor för sin verksamhet.


SDU är ett ungdomsförbund vars ordförande Gustav Kasselstrand den 1 juli 2013 sade att när SD haft makten i några år då har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg".


Man behöver väl inte ens gissa vad Kasselstrand menar när han säger att de andra partierna, ”flugit all världens väg”.


Och att SDU inte har för avsikt att följa demokratins spelregler avslöjar de helt på egen hand i sitt så kallade idéprogram, "Nationen framför allt", där de skriver så här:


”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”


Vad SDU menar helt enkelt, är att när staten tagit ifrån medborgarna sin frihet så ska de sedan ”kompenseras” med en ”frihet” som helt dikteras av SDU och dess moderparti SD.


Att Sverigedemokraternas ungdomsförbund, SDU är mer högerextrema i sin framtoning än sitt moderparti är ju ingen nyhet. Men man är uppenbarligen så extrema nu i sin politik att man i samma politiska manifest under rubriken kriminalitet vill införa ett så kallat gendarmeri. Ett gendarmeri bestående av specialutbildad militärpolis?


”Vi förespråkar därför införandet av ett gendarmeri med befogenhet att utlysa utegångsförbud och i värsta fall temporära undantagstillstånd. Ett svenskt gendarmeri skulle verka direkt under justitiedepartementet och bestå av specialutbildad militärpolis, vars viktigaste uppgifter skulle vara att motarbeta olika typer av våldsamma kravaller och upplopp samt bemöta storskaliga angrepp på institutioner som är viktiga för det svenska samhället.”


Ja och därmed så var den fascistiska diktaturen införd.

Den som inte nu ser vad för slutligt mål Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund har med sin politik borde vid det här laget verkligen vakna upp. För låter vi SD och SDU få mer inflytande med sin billiga populismpolitik byggd på främlingsfientlighet och rasism så kan vi verkligen säga hej då till demokratin och inse att förintelsen 2.0 är nära förestående.


Förslaget att bevilja SDU bidrag har presenterats för MUCF:s insynsråd, där flera protesterat. Men insynsrådet har tyvärr inget beslutanderätt i frågan. Besluten fattas normalt enligt handläggarnas beslutsunderlag och det är vikarierande generaldirektör Eva Theisz som nu väntas fatta det formella beslutet.


Om nu Eva Theisz avser att ge SDU bidrag så bryter hon de facto mot regeringens förordning som reglerar stöd från MUCF enligt vilken organisationerna "i sin verksamhet ska respektera demokratins idéer inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering".


För bevisligen så är det så att SDU har en politisk agenda där de inte respekterar demokratins idéer det minsta eller har något intresse av att främja jämställdhet eller verka för förbud mot diskriminering.


SDU likt sitt moderparti SD är ett parti som är byggt på en fascistisk ideologi.


Och att i det läget bevilja dem bidrag vore inget annat än en ren skandal. Fascistiska partier/idéer och dess förespråkare ska inte uppmuntras på något sätt.


SDU har inte heller beviljats medlemskap i den försvarspolitiska organisationen, ”Folk och Försvar”. Trots att de tre gånger tidigare sökt medlemskap där. Enligt en företrädare för organisationen beviljades inte SDU medlemskap på grund av att de som representanter för ett parti inte uppfyller de demokratiska kraven eller är villiga att följa de demokratiska reglerna som krävs för att få vara medlem i Folk och Försvar.  

Raffina Wall för Slutpixlat