7 dec. 2014

Visst FAN är SD ett fascistiskt parti.

När folk kallar Sverigedemokraterna för det de är, fascister, så blir det ett ramaskri ibland just dessa fascister.

”Vi är inga fascister, det är bara rent nonsens”, hävdar Björn Söder för att i samma andetag säga, ”vi står ju upp för alla människors lika värde.”

 
Att Björn Söder uttrycker sig så här är inte förvånande. Han har ju en viss vana att blåljuga media rätt upp i ansiktet. (Polimasaren)


Och när Söder påstår att SD står upp för alla människors lika värde, så är detta påstående lika falskt som när de påstod sig ha inför nolltolerans mot rasism inom partiet.


Söder om någon har ju själv verkligen visat att han inte står för människors lika värde genom sina homofoba uttalanden och kramande av gamla naziföreträdare.


SD är ett fascistiskt parti. Dock så kan fascism ibland uppfattas som ett skällsord som slängs i ansiktet på politiska rörelser vi ogillar. Men fascism är även en benämning på en specifik politisk ideologi, något som idag representeras i riksdagen av just SD.


För det är så att kärnan i den fascistiska ideologin är nationalismen. Och SD om någon är ju de som verkligen vurmar för denna nationalism.

 
Och den som påstår att inte SD skulle vara ett fascistiskt parti borde nog titta lite närmare på just det Sverigedemokratiska partiprogrammet. För här anammas nationalismens idéer fullt ut, det vill säga fascismens. Eller ska vi säga nyfascismen, för dåtidens fascism skiljer sig faktiskt en aning gentemot dagens fascism.


”I dag lever vi i ett Europa där en ny fascistisk politik firar triumfer. Inte minst gäller det SD, som avancerar i ett land där fascismen alltid tidigare varit svag. Denna nya politik kallas av den internationella forskningen ”neofascism” och är resultatet av ett intellektuellt arbete som startade i Frankrike åren efter 1968.


Under intellektuell ledning av filosofen Alain de Benoist formulerade rörelsen Nouvelle Droite (Nya högern) framtiden för fascismen – det gällde att bygga ett nytt politiskt varumärke efter Adolf Hitler, andra världskriget och Auschwitz-Birkenau. Kampen för den egna ”biologiska rasen” dömdes ut, inte minst eftersom vetenskapen lämnat rasbiologin bakom sig.


I stället formulerades den nya fascismen:

• Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.
• Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett ”organiskt samhälle”.
• Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.
• Insikt måste nås om att de euroepiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.
• Den nya fascismen ska presenteras som en innovativ tredje väg, mellan traditionell vänster och höger.


Strategiskt skulle själva ordet ”fascism” bekämpas – det fick inte användas på grund av dess karaktär av skällsord. När Frankrike som det nya fascistiska föregångslandet praktiskt omsatte Nouvelle Droites tankar i politik via partiet Front National skapades normer som gäller än i dag inom neofascismen. Alla referenser till mellankrigstidens fascism är kliniskt bortopererade liksom den öppna våldsam¬heten. Ridstövlarna ersattes av lågskor, kopplet av slips.
(DN)


Låt oss bena ut ovanstående formuleringar om vad nyfascism egentligen är och göra en jämförelse med vad som står i Sverigedemokraternas punktprogram. Den som därefter fortfarande tror att SD inte är ett parti som vilar på en fascistisk grund har inte enbart tagit på sig skygglapparna utan även blundat hårt. Vi vet, sanningen svider ibland.


• Det pluralistiska och multikulturella samhället ska avskaffas, till förmån för ett etniskt homogent samhälle.


Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och nationen.”


”Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den. Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.”

Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och mångkulturalismen.”

”Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem. Vårt alternativ till mångkulturalismen är en återgång till en gemensamhetsskapande assimilationspolitik liknande den som rådde i landet fram till år 1975, där målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga kulturer och identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.”
 

• Den västerländska demokratin – baserad på universella mänskliga rättigheter och individens frihet – ska ersättas av demokrati baserad på idén om ett ”organiskt samhälle”.

Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och demokratin.”


”Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati.”

• Den moderna tidens kosmopolism ska besegras via ett hyllande av autentisk nationell kultur.


Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och nationalismen.”


”Sverigedemokraterna ser nationalismen som det enskilt viktigaste verktyget i arbetet med att bejaka den gemensamma identiteten och samhällets inre solidaritet. En av konservatismens mest centrala uppgifter är att slå vakt om välfungerande och djupt rotade gemenskaper. Nationen är enligt vår mening, vid sidan av familjen, det främsta exemplet på en sådan gemenskap. Mot bakgrund av detta betraktar Sverigedemokraterna nationalismen som en naturlig del av konservatismen och en central del av partiets politik.”


• Insikt måste nås om att de euroepiska kulturerna befinner sig inför ett akut hot, de har nästan gått förlorade. Multikulturalism och multietnicitet undergräver de homogena kulturella och etniska identiteterna i Europa.

Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och nationen.”

”Ju mer en invandrares ursprungliga identitet och kultur skiljer sig ifrån den svenska nationens och ju större gruppen av invandrare är, desto svårare blir assimileringsprocessen. Detta är en av de primära orsakerna till att Sverigedemokraterna förespråkar en långsiktigt ansvarstagande och begränsad invandring, i synnerhet ifrån länder där kulturen och värdegrunden starkt avviker ifrån den svenska.”

Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och kulturen.”

”Den nordiska kulturgemenskap är något som Sverigedemokraterna vill bejaka och bygga vidare på. I en bredare mening ser vi också Sverige som en del av en nordeuropeisk, europeisk och västerländsk kulturgemenskap.”
 

Ur SD:s principprogram: ”Sverigedemokraterna och nationalismen.”

”Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område. Som en logisk konsekvens av detta skall allt statligt och kommunalt stöd som syftar till att invandrare skall bevara och stärka sina ursprungliga kulturer och identiteter dras in.”

För den som önskar läsa vidare i Sverigedemokraternas av floskler och nationalistvurmande/fascistiskt fyllda principprogram så har ni länken här: 

(Sverigedemokraternas principprogram.)
 

Och om nu någon inte fortfarande tror att Sverigedemokraterna är ett fascistiskt parti med en fascistisk agenda så är det bara att titta på ungfascisterna i SDU:s program, "Nationen framför allt."
 

SDU är inte främmande att införa ett så kallat gendarmeri av specialutbildad militärpolis.

”Vi förespråkar därför införandet av ett gendarmeri med befogenhet att utlysa utegångsförbud och i värsta fall temporära undantagstillstånd. Ett svenskt gendarmeri skulle verka direkt under justitiedepartementet och bestå av specialutbildad militärpolis, vars viktigaste uppgifter skulle vara att motarbeta olika typer av våldsamma kravaller och upplopp samt bemöta storskaliga angrepp på institutioner som är viktiga för det svenska samhället. Som det är idag kan en lokal kvarterspolis med bara några år kvar till pensionering sättas in vid händelse av krigiska upplopp och våldsamma kravaller.” (Ett gendarmeri värt namnet.)

Inte utan att man får vibbar av tyskt 1930-tal när man läser detta. Man förordar en polisstat med full makt över sina medborgare.SDU är till och med villiga att gå så långt att man vill göra kraftiga inskränkningar i demokratin för att nå sina mål. Till och med avskaffa demokratin?


För SDU:s ledare Gustav Kasselstrand sade den 1 juli 2013 att när SD har haft makten i några år har man åtgärdat vissa ”problem”. Då finns inte längre några "kulturmarxistiska" medie-, etablissemangs- och riksdagseliter. De andra partierna har "flugit all världens väg".

Man behöver väl inte ens gissa vad Kasselstrand menar när han säger att de andra partierna, ”flugit all världens väg”.


”Att överlämna administrativt och politiskt ansvar till staten innebär att individen får avstå en del av sin personliga frihet. När så sker ska detta kompenseras till fullo av att folket får tillbaka grundläggande trygghet som är mer värdefull än den frihet som ges upp.”


Vad SDU menar helt enkelt, är att när staten tagit ifrån medborgarna sin frihet så ska de sedan ”kompenseras” med en ”frihet” som helt dikteras av SDU och dess moderparti SD.

Ja och därmed så var den fascistiska diktaturen införd.


Den som inte nu ser vad för slutligt mål Sverigedemokraterna och dess ungdomsförbund har med sin politik borde vid det här laget verkligen vakna upp. För låter vi SD få mer inflytande med sin billiga populismpolitik byggd på främlingsfientlighet och rasism så kan vi verkligen säga hej då till demokratin och inse att förintelsen 2.0 är nära förestående.


Så nog FAN är Sverigedemokraterna ett fascistiskt parti!


Raffina Wall för Slutpixlat