1 aug. 2013

Exponerat har inlett en hatkampanj mot Handelsbankens anställda!Med anledning av att hat och rasistsajten Exponerat fick sitt donationskonto uppsagt av Handelsbanken så har de nu inlett en veritabel häxjakt på de tre anställda vid Handelsbanken som undertecknade beslutet om uppsägning av kontot.

Exponerat uppmanade sina läsare att söka efter så mycket information som möjligt efter de tre anställda vid banken.

Och svaret lät inte vänta på sig. Nu hänger Exponerat ut dessa tre personer med bild namn och hemadress. Syftet från Exponerats sida med detta är ju uppenbar. Man vill helt enkelt hetsa sin hatpöbel till att begå ännu värre handlingar.

Frågan är om inte detta är en brottslig handling från Exponerats sida. För det första så har Exponerat gjort sig skyldiga till brott mot personuppgiftslagen genom att hänga ut Handelsbankens anställda i syfte att kränka dem.

Publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar och sociala medier är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker personen. Att "hänga ut" och skandalisera en privatperson är ett typexempel på vad som normalt sett är kränkande. Tänk på att det kan finnas begränsningar i annan lagstiftning, till exempel reglerna om förtal, som innebär att en publicering av kränkande personuppgifter ändå kan var olaglig.

Och Exponerats syfte är ju uppenbart helt klart att kränka de tre anställda personerna vid Handelsbanken.

Det vill säga att Exponerat därmed också gör sig skyldiga till förtal. Ett brott som innebär att sprida uppgifter om någon, som typiskt sett räcker för att utsätta personen för andras missaktning.

Exponerat gör sig därmed även skyldiga till brott mot tryckfrihetsförordningen. Förtal som begås genom tryckt skrift är tryckfrihetsbrott enligt tryckfrihetsförordningen.

Frågan är om inte Exponerat också gör sig skyldig till ett betydligt grövre brott då de även uppmanar sina läsare att söka efter mer information om de personer de redan hängt ut då i syfte att försöka hitta något eventuellt komprometterande om personerna ifråga.

Brottet skulle i så fall vara uppvigling.

Uppvigling innebär i svensk rätt att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet.

”Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten uppmanar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, svikande av medborgerlig skyldighet eller ohörsamhet mot myndighet, dömes för uppvigling till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Eftersom Exponerat nu satt igång en hatkampanj mot Handelsbanken i rent syfte att söka smutskasta och förtala dess anställda så förmodar vi också att Handelsbanken inte stillatigande kommer att sitta och se på. Med största sannolikhet kommer de att vidta rättsliga åtgärder mot Exponerat. Detta kan dock bli lite knepigt då Exponerat likt andra rasistiska hatsajter saknar ansvarig utgivare och därmed en juridiskt skyldig person att polisanmäla.

Men de har ju dock den person som var ansvarig för det nu avslutade donationskontot. Personen som via att ha upplåtit sitt konto till Exponerat också borde kunna göras som ansvarig.

Anita Svensson-Vilegård för Slutpixlat 

Resumé