11 nov. 2014

Ny stollemotion till riksdagen från SD: ”Dra in allt stöd till mångkulturalistisk verksamhet!”

Ledamöter ur det Sverigedemokratiska partiet har till riksdagen igår inlämnat en motion där man föreslår att allt skattefinansierat stöd till folkbildningen som går till vad man kallar mångkulturalistisk verksamhet dras in.

SD motiverar i sin motion varför man vill dra in skattemedel som går till viss folkbildningen på det här sättet:


”Centralt i Sverigedemokraternas politik är att skattemedel ska användas för att stärka vårt lands interna sammanhållning och nationella gemenskap, inte för att stödja samhällssplittrande projekt eller idéer som leder till motsättningar och utanförskap. Mot bakgrund av detta bör allt statligt stöd till mångkulturalistiska verksamheter, även inom ramen för folkbildningen, dras in.”


Vi ska vara väl medvetna om att i begreppet mångkultur så inbegriper SD även sådan kulturell verksamhet som innehåller bland annat musik, konst och teater. Som det nationalistflummande parti SD är, så vill de naturligtvis enbart se sådana kulturyttringar som enbart hyllar det genuint äktsvenska utan yttre kulturella inslag som kan störa deras strävanden efter att göra Sverige till en fascistisk enpartistat i norra Europas utkant.


Och inte nog med detta, i motionen talar SD om att det är viktigt att mottagaren av statsbidrag till folkbildningen uppfyller vissa minimikrav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll. Allt annat enligt SD är att visa bristande respekt för demokratin:


”Det är samtidigt fullt rimligt att mottagare av statsbidrag uppfyller vissa minimikrav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll. Allt annat är att visa bristande respekt för demokratin och skattebetalarnas pengar. Vi oroas därför över den bristande kontroll som på många håll uppvisats, och än mer över att vissa verksamheter inom folkbildningens ram, såsom t.ex. det återkommande direkta och indirekta stödet till vänsterextrema grupperingar, står i direkt strid med en konstruktiv samhällsutveckling och grundläggande demokratiska principer. På vissa håll har det statliga stödet till folkbildningen kommit att användas till att lära ut eller uppmuntra användandet av olagliga utomparlamentariska metoder. Vid återkommande tillfällen har stödet också kommit våldsinriktade och antidemokratiska organisationer till del.”

I sin motion så framgår det väl tydligt vad de anser att folkbildningsverksamheten skall handla om eller inte. För i den paranoida syn SD har på sin omgivning, där man anser att allt till vänster om dem själva är att anses som vänsterextremistiska grupperingar, så anser man nu uppenbarligen också att folkbildningsverksamheten i Sverige bara är såååå… hemskt vänsterextremistisk och vad ännu värre, allt för mångkulturalistisk. Helst skulle väl SD se att ABF och liknande studieförbund förbjöds helt.


För när SD vill ge sig in och detaljstyra vad folkbildningen skall innehålla så visar de också upp för vad för slags parti de är och vilken brun agenda de vill försöka att genomföra. SD:s fascistiska trynen visar sig nu mer allt öppnare. 

Vore det inte bättre om SD startade sitt eget studieförbund? Där kunde de ju i välregisserade och politiskt indoktrinerande cirklar utbilda sina egna medlemmar och sympatisörer på bästa sätt. Förslagsvis då i, ”Hur man svingar ett järnrör på bästa sätt”, ”Grundkurs i näthat”, ”Fem sätt att tillaga äktsvenska kålrötter”, ”Tre stegs kurs i att jaga tiggare”, eller till sist, ”101 sätt att bortförklara sig på när man ljugit”.


SD:s motion kan du läsa i helhet här: Motion 2014/15:2905 Folkbildningsfrågor.


Ytterligare  oerhört "viktiga" motioner från SD är ett där de vill förbjuda delfinarier: Motion 2014/15:2945 Förbud mot delfinarier. Och Motion 2014/15:2609 Dagpassning av riksdagsledamöternas hundar.

Raffina Wall förSlutpixlat