12 nov. 2014

Sverigedemokratisk idioti på hög nivå!

I en riksdagsmotion inlämnad av Sverigedemokraterna, där Markus Wiechel är huvudförfattaren, så föreslår de att ett så kallat ”Blåkort” införs för att kunna reglera arbetskraftsinvandringen till Sverige.

”Sverigedemokraterna önskar reglera arbetskraftsinvandringen till en mer sund nivå med ett mer rättvist förhållningssätt till arbetsmarknadens behov och den aktuella arbetslösheten i samhället. Genom att införa ett så kallat blåkortssystem.”


Problemet med SD:s förslag i motionen är bara den att de regler som föreslås gälla för att erhålla ett så kallat ”Blåkort” föra att kunna arbeta i Sverige i princip omöjliggör för folk att kunna söka sig till Sverige för att jobba.

”Den sökande bör kunna uppfylla ett antal minimikrav; uppvisa en bruttoårslön jämte anställningskontraktet som är minst en och en halv gång större än den genomsnittliga bruttoårslönen i Sverige.”

SD vill alltså att den som vill jobba i Sverige först måste visa upp ett anställningskontrakt som garanterar honom minst en och en halv gång så stor lön som den genomsnittliga bruttoårslönen för svenskar i gemen? What!?


 

Man kan undra vilken arbetsgivare som vill betala en och en halv gång större lön än genomsnittet för att anställa någon. Förmodligen ingen.

Och inte nog med detta, för att erhålla ett så kallat ”Blåkort” för att få jobba i Sverige måste du också vara starkt överkvalificerad för det jobb du eventuellt söker till.


”Visa upp en handling som styrker att de villkor som enligt nationell lag gäller för utövande av det reglerade yrke som anställningskontraktet åsyftar är uppfyllda samt visa upp handlingar som styrker relevanta högre yrkeskvalifikationer för det yrke eller den bransch som specificeras i anställningskontraktet.”


Så vill du för exempel arbeta som snickare i Sverige så bör du förmodligen ha en hjärnkirurgs kvalifikationer att visa upp. Vilket i sin tur innebär att när Svenska byggföretag är i skriande behov av snickare så får dessa sökas via annonser i för exempel ”Medical Journal”.


Och till sist så vill SD i sin motion verkligen se till att någon arbetskraftinvandring till Sverige aldrig kommer att existera, för om man klarar av att ovanstående villkor uppfylls så kan man få sin ansökan om ”Blåkort” avslagen ändå, om det visar sig att man utgör ett hot mot rikets säkerhet, på något sätt riskerar att störa den allmänna ordningen eller utgör en risk för folkhälsan.


I sin motivering till varför SD lägger denna motion så säger man bland annat att orsaken är att man måste stävja den samhällsupplösande mångkulturalismen som medfört alvarliga problem i det svenska samhället.


När sen SD i samma motion säger sig ha ett verklighetsanpassat förhållningssätt, så är det nog enbart till sin egen förvanskade syn på verkligheten som man har detta.


”Sverigedemokraterna står fritt från såväl socialismens som liberalismens ekonomiska teorier och kan därför inta ett pragmatiskt och verklighetsanpassat förhållningssätt i ekonomiska frågor.”


Motionen från SD är inget annat än ytterligare ett bevis på att man med alla medel vill stoppa all invandring. Även den framtida arbetskraftinvandring, som alla utom naturligtvis SD är överens om behövs, för att Sverige som nation ska kunna överleva och fungera.


Det har nu uppenbarligen gått inflation i stolliga riksdagsmotioner från SD. Men annat var väl inte att förvänta sig från ett rasistiskt o fascistiskt stolleparti som SD i grunden är. SD är verkligen idioti på hög nivå.


Motionen i helhet kan du läsa här: Motion 2014/15:3000 Utgiftsområde migration.
 

Curt Latinosson för Slutpixlat.